Geosyntia leverer produkter og løsninger for å bygge demninger eller kunstige dammer. Tettingen av disse konstruksjonene sikres ved bruk av geomembraner, som kan være av plast, gummi eller bentonitt. Prosjektering og dimensjonering av slike anlegg er vanligvis en oppgave for en rådgiver innen faget, men Geosyntia kan bidra med råd og veiledning i valg av materialer og oppbygging av konstruksjonen.

Tette dammer og deponier kan være aktuelle løsninger i mange sammenhenger. Et vannmagasin kan være en beredskapsmessig sikkerhet, f.eks. som slokkevann ved en eventuell brann. I forbindelse med utbygging i byer og tettbygde strøk blir overflateavrenningen viet stadig større oppmerksomhet, og et fordrøyningsbasseng kan brukes for å samle opp tilsiget under kraftige regnskyll og så forsinke utslippet til grunnen eller det kommunale nettet. Oppdemt vann kan også brukes som et miljøelement i et urbanisert landskap.

I industrien brukes det vann i ulike prosesser, og vannet som kommer ut av prosessen kan inneholde partikler eller andre stoffer som ikke skal slippe ut i grunnen. Da kan det lages tette dammer hvor det kan foregå en naturlig sedimentering eller vannet blir stående inntil det går inn i en renseprosess.

TOP