Geomembraner er tette sjikt som brukes for å holde væsker og gasser ute eller inne i forhold til en konstruksjon. De benyttes til å lage tett bunn i deponier, dammer, reservoarer eller kunstige sjøer og bekker, eller som topptetting av deponier for å hindre vanninntrenging i gamle, utette fyllinger.Geomembraner er tette sjikt som brukes for å holde væsker og gasser ute eller inne i forhold til en konstruksjon. De benyttes til å lage tett bunn deponier, dammer, reservoarer eller kunstige sjøer og bekker, eller som topptetting av deponier for å hindre vanninntrenging i gamle, utette fyllinger.

I tekniske konstruksjoner som garasjeanlegg, tunnelportaler og løsmassetunneler brukes membraner for å hindre vanninntrenging. Gang- og trafikktunneler i stål og betong sikres med membran for å hindre lekkasje inn i tunnelen/kulverten.Geomembraner er produsert av forskjellige typer plast, gummi, eller bentonittleire (GCL - Geotechnical Clay Liners). De fleste membraner lar seg lett forme etter underlaget. Membraner av plast sveises normalt til hele flak, mens leiremembraner legges med overlapping.Geosyntia leverer og installerer HDPE-, LDPE-, PP-, EDPM og bentonittmembraner for installasjoner i vei, bygg og anlegg.

Bunn/topptetting søppelfyllinger

Forsvarlig behandling av avfall er en fokusert miljøoppgave. Selv om mer og mer blir kildesortert vil det fortsatt være behov for steder å deponere avfall uten at det fører til skade på grunnen og omgivelsene.

Dammer

Geosyntia leverer produkter og løsninger for å bygge demninger eller kunstige dammer. Tettingen av disse konstruksjonene sikres ved bruk av geomembraner, som kan være av plast, gummi eller bentonitt. Prosjektering og dimensjonering av slike anlegg er vanligvis en oppgave for en rådgiver innen faget, men Geosyntia kan bidra med råd og veiledning i valg av materialer og oppbygging av konstruksjonen.

Fordrøyningsbassenger

Veianlegg og andre former for anleggsarbeider omfatter ofte terrenginngrep som avskjærer naturlige vannveier. Dette kan føre til store belastninger på eksisterende kommunale avløpsnett, som i mange tilfeller er dimensjonert for å ta vare på de nåværende vannmengdene før arbeidene iverksettes.

GCL/Bentonittmembran

Bentonittmembraner er miljøvennlige tettingsprodukter. De blir produsert som matter av nålefiltet fiberduk med en kjerne av svelleleire (bentonitt/montmorillonitt). Leirpartiklene har den egenskapen at de sveller (utvider seg) dramatisk, opptil 15 ganger sitt opprinnelige volum, når de utsettes for fuktighet. Dette innebærer at membranen, når den er installert i en konstruksjon, danner en tett barriere når partiklene sveller uten å kunne ekspandere fritt.

GCL/Prehydrert bentonittmembran

RAWMAT® HDB er en tettingsmembran som brukes for å kontrollere vannstrømmer i grunnen. Membranen er bygget opp med en kjerne av prehydrert bentonitt, et leirmineral som er flere millioner år gammel vulkansk aske, og som forekommer naturlig i grunnen. Ved normal bruk vil den overleve konstruksjonen eller anlegget hvor den er installert. Membranen har mange egenskaper som gjør den ideell for å holde både vann og forurensninger, eller beskytte konstruksjoner mot væskeinntrenging.

Geomembraner HDPE/LDPE

Geomembraner av polyetylen (HDPE) eller polyetylen med lav densitet (LDPE) brukes i konstruksjoner og anlegg hvor det er krav til miljøvern eller til å holde vann inne eller ute. De produseres under kontinuerlig kvalitetsovervåkning, med råstoff fra renommerte leverandører, og kan leveres i bredder på opptil 10 m.

Geomembraner PP

Til miljøarbeider og anlegg av dammer og kanaler er geomembraner av polypropylen (PP) spesielt godt egnet. Dette er membraner som er produsert med bruk av moderne teknologi, slik at kvaliteten kan dokumenteres med testsertifikater. Membranene tåler ekstra påkjenninger, og er svært motstandsdyktige mot UV-stråling. De er lette å forme og har svært høy tetthet selv ved permanent deformasjon.

PP membranene har ikke samme kjemiske resistens som HDP membranene og egner seg best til bruk i konstruksjoner hvor man skal holde vann ute eller inne.

Gummimembran

Geosyntia kan levere EPDM- og butylmembraner til bruk i grøfter, golf- og parkdammer og dammer for fiskeoppdrett. Membranene leveres i rull med ulike bredder, og vulkaniseres sammen til store flak. Produktene er kjemisk stabile, og går alltid tilbake til sin opprinnelige form etter tøyning. Egenskapsforandringer som følge av aldring er neglisjerbare, selv etter flere tiårs eksponering for luft, sollys, UV-stråling, kjemisk nedfall, vann eller store temperaturforskjeller.

BUTYL - Prefabrikkert til store paneler, for alle typer av vannreservoar.

EPDM - For vanningsanlegg, reservoarer og grunnvannsbeskyttelse.

Membran i tunneler

Tetting av tunneler er en viktig oppgave, både for konstruksjonens sikkerhet og for brukssikkerheten. Ved hjelp av membraner sperres vann ute fra tunnelrommet og eventuelt ledes til etablerte drenssystemer. Geosyntia leverer PP membraner til bruk innvendig i tuneller og på tunellportaler.

Membran mot radon

Radon er en usynlig og luktfri edelgass som kan blande seg med luften vi puster i og føre til helseproblemer. Den dannes fra naturlige radioaktive stoffer i grunnen. Norge ligger på verdenstoppen når det gjelder radonkonsentrasjon i bolighus, og hver tiende bolig har for høy radonverdi. Det finnes imidlertid flere typer tiltak mot radon.

Membran i bekker og kanaler

Åpne bekker eller kanaler kan være enkle og rimelige løsninger for å føre vann fra et sted til et annet. Det forutsetter imidlertid at grunnen er relativt tett, med et visst innhold av leire og finere jordpartikler, for at vannet ikke skal forsvinne i grunnen. Bygging av en kanal eller omlegging av en bekk gjennom et område med permeabel grunn av sand eller grus, vil derfor kreve tetting av kanalen eller bekken med geomembran. Bruk av naturlige leirmasser vil ofte kreve store innsatser både på transport og utlegging.

Membran mot konstruksjoner

Membran (tekst kommer)
TOP