Forsvarlig behandling av avfall er en fokusert miljøoppgave. Selv om mer og mer blir kildesortert vil det fortsatt være behov for steder å deponere avfall uten at det fører til skade på grunnen og omgivelsene.

Den første oppgaven er vanligvis å sørge for tett bunn i deponiet, slik at det ikke forekommer utsig til grunnen og grunnvannet. Geosyntia har levert og installert store volumer membraner til norske anlegg. Vi arbeider med markedsledende leverandører av geomembraner, som gjennom mange tiår har samlet erfaring med slike løsninger ute i Europa og i resten av verden.

Etter at et deponi er fylt opp kan det være behov for å topptette deponiet, enten for å hindre at regnvann siger gjennom gamle fyllmasser og forurenser grunnen/grunnvannet, eller for å samle opp gasser som dannes i en forråtnelsesprosess. Dette er også oppgaver som det finnes en rekke gode løsninger på, og hvor Geosyntia kan bistå med veiledning i forhold til den aktuelle situasjonen.

Bunntetting av deponier vil ha forskjellig utforming avhengig av hvilke krav som stilles til tettheten. Disse vil være annerledes i bunnen av et deponi med miljøfarlig avfall, hvor tettingen skal forhindre at miljøgifter slipper ut i grunnen, enn i et fordrøyningsbasseng for overflatevann. Valg av tetningsløsning påvirkes også av grunnforholdene, ved at ulike tetningsløsninger har ulik toleranse for ujevne setninger i grunnen.

Avfallsdeponi. Det vanlige kravet er at avfallsdeponier skal etableres med dobbel bunntetting. Dette er oftest en syntetisk og en biologisk barriere. Den biologiske barrieren kan være bentonittmembran eller naturlig leire.

TOP