Oppstrammede fyllingsskråner

Alle jordarter har en naturlig stabil helningsvinkel, og hvis man ønsker å bygge opp en fylling med brattere vinkel må det iverksettes spesielle tiltak. Dette kan gjøres ved å benytte jordarmering i form av Geonett eller høystyrkeduk.Alle jordarter har en naturlig stabil helningsvinkel, og hvis man ønsker å bygge opp en fylling med brattere vinkel må det iversettes spesielle tiltak. Tradisjonelt er støttemurer blitt bygget opp som tørt stablede steinblokker, som ved sin egenvekt kunne støtte de bakenforliggende jordmassene noe, avhengig av egen tyngde og helning. Senere er det blitt vanlig å bruke armerte betongkonstruksjoner, som kan dimensjoneres for å holde jordmasser i ønsket helning, men til en høy kostnad.Ved hjelp av jordarmering kan man tilføre strekkegenskaper og utnytte jordens egen trykkstyrke, og bygge jordkonstruksjoner med den helningsvinkelen man måtte ønske. Jorden som i en naturlig situasjon skulle glidd ut i forkant av fronten av skråningen forankres gjennom armeringsmaterialene inn i den passive og stabile jordsonen.Dimensjonering av enkle oppstrammede skråninger i armert jord kan gjøres ut fra tabeller. For situasjoner med nyttelast, som f.eks. veitrafikk eller jernbane, må det foretas en faglig geoteknisk dimensjonering med utgangspunkt i fyllmassenes egenskaper, fyllingens geometri og nyttelasten konstruksjonen skal bære.

Brosjyrer for nedlasting


Geosyntia TeleGrid brosjyre
TOP