Vann kan forårsake alvorlige problemer for bygge- og anleggsprosjekter, både i konstruksjonsfasen og senere. Dreneringsmatter er funksjonsorienterte alternativ til konvensjonelle dreneringssystemer med drensrør, fiberduk og utsorterte drenerende masser. Drensmattene har en drenerende kjerne, ofte tredimensjonale matter kombinert med fiberduk ensidig, tosidig eller membran på en side og fiberduk på den andre. Drensmatter benyttes blant annet til søppelfyllinger, kulverter og bygningskonstruksjoner og tuneller.

Drensmatter brukt i søppelfyllinger

Enkadrain Wide er et drensprodukt spesielt laget for bruk på store flater, som f.eks. i søppelfyllinger. Det kan installeres i bunnen avfyllingen for å samle opp sigevann, og i toppen av fyllingen for å drenere bort overflatevann.

Enkadrain Wide egner seg også godt til drenering i bunnen av store fyllinger, ved bygging av parkanlegg på flate tak, i parkeringsanlegg og under fundamenter.
Enkadrain er lett å installere og kan erstatte både det konvensjonelle laget av 30 cm drenerende masser og beskyttelsesduken over en membran. Dette representerer et meget stort innsparingspotensial både på tid og økonomi i forhold til konvensjonelle løsninger. Når 30 cm grusmasser erstattes med Enkadrain i 5-10 mm tykkelse spares det dessuten inn et stort volum som kan utnyttes til de fyllmassene deponiet er konstruert for. I et deponi på 10 000 m² utgjør dette 3 000 m³.

Bonar/Geosyntia har spesialprodukter for praktisk talt ethvert behov, som f.eks. kan kombineres med jordarmeringsnett for å klare strekkpåkjenninger ved installasjon i skråninger.

Tabell + illustrasjon + bilde Hallingdal

Drensmatter brukt mot kulverter og bygningskonstruksjoner

For kulverter og bygningskonstruksjoner er det en høy prioritet å få en konstruksjon som forblir tørr gjennom en lang funksjonstid. Den tradisjonelle løsningen vil være å legge en grunnmursplate mot konstruksjonsveggen og fylle inntil den med et lag av godt drenerende masser, med en fiberduk som separasjon mot tilbakefyllingsmassene. Dette er en relativt kostbar og tidkrevende prosess.

Enkadrain drensmatter er en gjennomprøvd løsning for å hindre at det blir stående vanntrykk direkte mot en konstruksjon. Bruk av Enkadrain drensmatter kan erstatte både fiberduk og drenerende masser, og være et supplement til en eventuell membran.

Enkadrain har vært brukt i mer enn 25 år, og har dokumentert sine egenskaper som en funksjonsdyktig og varig løsning. Løsningen er langt mindre arbeidskrevende enn det vil være å bare plassere en drensmatte mot konstruksjonsveggen før det fylles tilbake med stedlige jordmasser.

Tabell + bilder

Drensmatter brukt i tunneler

Kontroll med vann i tunneler er en viktig oppgave, både for konstruksjonens sikkerhet og for brukssikkerheten. Ved hjelp av membraner sperres vann ute fra tunnelrommet og eventuelt ledes til etablerte drenssystemer. Geosyntia leverer Enkadrain drensprodukter fra Bonar, som er en meget anerkjent internasjonal aktør på dette området.
Enkadrain har som funksjon å drenere tunnelens fjelloverflate og danne et avskjermende lag mellom denne og betongkonstruksjonen. Den beskytter dessuten en eventuell membran, og kan ha et festelag for påføring av sprøytebetong.

Enkadrain har høy drenskapasitet, og blir ikke utsatt for klogging. Installasjonen er enkel, selv ved svært lave temperaturer. Produktet er flammehemmende og godkjent for bruk i tunneler. Geosyntia har levert Enkadrain til flere større tunnelprosjekter for Statens Vegvesen, og til veiprosjekter på Island.

Tabell + bilder + brosjyre Enkadrain

TOP