I veibygging kan det med fordel brukes armering på ulike nivåer i konstruksjonen, fra bunnen av forsterkningslaget opp til asfalten. Armeringsproduktene er velegnet både i forbindelse med nybygging og rehabilitering av eksisterende veier.


Høystyrkedukene brukes oftest i nedre del av konstruksjonen, mens geonettene egner seg best som bærelagsarmering.

Dukene leveres i ulike styrker, opp til 1400 kN/m, mens nettene leveres fra 30 – 100 kN/m med varierende maskevidde for å gi god integrering med de aktuelle massene. Asfaltarmeringen sørger for bedre spenningsfordeling og høyere strekkstyrke i asfaltlaget, og dette gir bedre motstandsevne mot skader som følge av sprekker og fuger i underlaget.

Armering av bærelag

I tillegg til å armere forsterkningslaget kan det oppnås store fordeler ved å armere i bunnen av bærelaget, og eventuelt på ett eller flere nivåer høyere opp i bærelaget. Dette bidrar til å spre hjullastene over en større flate, slik at konstruksjonens bæreevne øker. Det vanligste er å armere med Geonett, men høystyrkeduk kan også benyttes.

Armering av forsterkningslag

Bygging av vei på bløt grunn stiller spesielle krav til konstruksjonen for å oppnå nødvendig bæreevne og setninger innenfor akseptable grenser. På myr, bløt silt og bløt leire, anbefales at grunnens bæreevne økes ved å legge ut armering under veioverbygningen, dvs. i bunnen av forsterkningslaget. Armeringen vil da ta opp strekkpåkjenninger i grunnen under veikroppen, og hindre deformasjoner og brudd.

Breddeutvidelse med kantarmering

Når en vei skal utvides i bredden, slik at den nye veibanen blir liggende delvis på gammel og delvis på ny fylling i vegens tverretning, er det viktig at den gamle og den nye delen av veikroppen virker sammen, slik at det ikke oppstår oppsprekking og differensialsetninger.

Rehabilitering av grusveier

Store deler av det norske veinettet er nedkjørt og oppsprukket. Hvert år må mange kilometer vei utbedres. Dette skjer vanligvis med enkel oppretting og nytt dekke. En slik løsning skjuler, men løser ikke problemene, og lignende skader viser seg ofte etter få år. Et TG-nett i bunnen av et nytt gruslag bryter det gamle skademønsteret, og når et nytt dekke er lagt har man en løsning som sikrer investeringene over mange år.

Asfaltarmering

Asfalt har dokumentert sine egenskaper som veidekke gjennom god holdbarhet og lav pris. Materialet er imidlertid plastisk, og har sine svakheter dersom underlaget det legges på ikke er helt perfekt. Armering av asfalt har som metode vært i bruk i mer enn 30 år. Ved å bruke asfaltarmering kan man kompensere for asfaltens lave strekkstyrke, og skader på dekket kan forsinkes betydelig eller unngås helt. Produktene er normalt nett av polyester eller glassfiber, gjerne i kombinasjon med fiberduk.
TOP