Breddeutvidelse med kantarmering

Når en vei skal utvides i bredden, slik at den nye veibanen blir liggende delvis på gammel og delvis på ny fylling i vegens tverretning, er det viktig at den gamle og den nye delen av veikroppen virker sammen, slik at det ikke oppstår oppsprekking og differensialsetninger. Hvis det er fare for at tyngden av prosjektert fylling kan føre til utglidning, eller det kan oppstå store deformasjoner i undergrunnen, skal det utføres grunnundersøkelser før slike arbeider igangsettes.

Grunnundersøkelsene vil klargjøre om det er behov for grunnforsterkningstiltak under skråningsfot, og skal vurderes av sakkyndig. Dette kan gjøre med utlegging av fiberduk og geonett på utgravet traubunn, og ved å legge inn ett eller flere lag geonett med forankring i eksisterende forsterkningslag og bærelag.

Fyllmassene skal være lett komprimerbare, velgraderte friksjonsmasser, fortrinnsvis av sortert sprengstein, som legges ut lagvis og komprimeres.

Ved asfaltering anbefales det å bruke asfaltarmering med forankring inn i eksisterende dekke, fordi asfaltdekket er ekstra følsomt for selv små differensialbevegelser.

Brosjyrer for nedlasting


Geosyntia brosjyre TG-Nett

Geosyntia brosjyre TeleVev

Geosyntia brosjyre TeleGrid
TOP