nag20rolfsan20installation

 

Erosjon er en evig prosess, som bidrar til å endre landskapet gjennom en geologisk tidsperiode. Leire, sand og grus, stein og blokk er resultat av erosjon og kortere eller lengre vanntransport og sedimentering.

For å minimere overflateerosjon, som ofte forekommer på nyanlegg før det er etablert ny vegetasjon, kan det brukes ulike erosjonssikringsprodukter. Dette er oftest nett, matter, madrasser eller tredimensjonale celler, som er lagt på eller i bakken. Disse forhindrer at overflatevann eller vind “graver ut” og transporterer jord ned skråningen.

Ved valg av riktig erosjonssikring er det viktig å vite hva slags erosjon man forventer. Noen ganger er det tilstrekkelig å sikre mot erosjon inntil det er etablert vegetasjon. Da er det naturlig å velge produkter av naturlige fibere, som i løpet av noen år vil bli en del av det naturlige jordsmonnet.

For områder som er utsatt for stor erosjon, slik som langs elver og vassdrag, eller i kaiområder med stor propellerosjon, kan det være behov for erosjonssikring som skal fungere i mange år. Til slike formål kan det brukes nett, betongmadrasser av PES-duker eller tredimensjonale madrasser som fylles med knuste steinmaterialer.

3Mot naturlig fjell eller fjellskjæringer vil det være behov for tyngre sikringsløsninger. I slike områder vil det være en naturlig forvitring, dels som følge av frost og tining, og problemene oppstår i forbindelse med smelting om våren eller i tunge nedbørsperioder.

Geosyntia leverer produkter rettet mot alle former for erosjons- og steinsprangsikring, og bistår med råd om valg av riktig produkt for de ulike oppgavene.

Leveres kun på bestilling